URH Hotels

COMPROMÍS ÈTIC DE URH HOTELIERS

URH Hoteliers està fermament compromesa amb la legalitat i el comportament ètic i íntegre i, per això, gaudeix d’una excel·lent reputació entre clients, proveïdors, socis comercials, les administracions públiques i del seu entorn social.

El nostre Codi de Conducta exigeix ​​a tots els empleats i col·laboradors que actuïn d’acord amb els més alts valors ètics i d’acord amb l’esperit i la lletra de totes les lleis, prioritzant una actuació correcta i integra a qualsevol altra consideració.

Exigim això mateix als nostres proveïdors que, així mateix, han de complir i respectar les lleis, per la qual cosa és un requisit que comparteixin els nostres principis ètics i s’adherissin al nostre Codi Ètic de Proveïdors.

URH Hoteliers ha adoptat tots els protocols necessaris per garantir una conducta empresarial exemplar, creat els mecanismes de control necessaris per a un efectiu compliment de la legalitat.

El respecte, l’apreciació del valor de la diversitat, el tracte digne i sensible, com a pilars bàsics de la convivència, són el motor del nostre treball en equip i del nostre èxit.

URH Hoteliers és també conscient del paper que juga en el desenvolupament de la societat on opera i, en conseqüència, té molt en compte aquesta interdependència a l’hora de gestionar els recursos que utilitza i les expectatives socials que satisfà, assumint la seva responsabilitat social en totes les seves actuacions i aplicant el principi de transparència.

Aquests principis són la base per a la generació de valor, entès en el seu sentit més ampli i durador: valor per a clients, proveïdors, accionistes, empleats i per a la societat en general.

Només així generem la confiança que diposita el nostre entorn en nosaltres i que constitueix el fonament de la nostra reputació i la garantia del nostre futur a llarg termini.