URH Hotels

CODI ÈTIC PER A PROVEÏDORS DE URH HOTELIERS

Introducció

URH Hoteliers te un ferm compromís amb la legalitat i el comportament ètic i íntegre, per això ha adoptat tots els protocols necessaris per garantir una conducta empresarial exemplar, creant els mecanismes de control per al compliment efectiu de la legalitat en tots els àmbits.

Això comporta que URH Hoteliers espera, no només dels seus empleats sinó, de totes les empreses amb les que col·labora i molt especialment de tota la cadena de subministraments, que actuïn sempre amb integritat i d’acord amb l’esperit i la lletra de les lleis.

Només així generem la confiança que diposita el nostre entorn en nosaltres i que constitueix el fonament de la nostra reputació i la garantia del nostre futur a llarg termini.

Per tant, és imperatiu que els nostres proveïdors s’adhereixin als nostres principis, pel qual s’ha desenvolupat codi ètic de proveïdors.

Considerem que l’acceptació i seguiment d’aquest codi de conducta és condició necessària i indispensable per continuar sent proveïdor de URH Hoteliers.

Codi ètic

1. Compliment de la llei i regulacions vigents

El proveïdor es compromet, en la seva relació amb URH Hoteliers, a respectar totes les lleis vigents en totes les seves negociacions i decisions.

2. Prohibició de corrupció o suborn

Tot tipus de corrupció o suborn estan prohibits i no han de ser practicats ni tolerats. No es pot realitzar cap intent d’influenciar a l’altra part en les relacions comercials, via intercanvi de regals o oferiment d’altres avantatges. El mateix s’aplica en l’acceptació de tals avantatges.

3. Legislació laboral

El proveïdor per a la fabricació dels seus productes i/o prestació dels seus serveis, complirà amb la legislació laboral vigent i els convenis col·lectius aplicables.

Independentment d’on realitzi la seva activitat, el treball infantil no pot ser utilitzat en cap dels àmbits de la seva activitat i no ha de ser tolerat. Així mateix, el proveïdor ha de respectar i recolzar al compliment dels drets humans internacionals. No es pot acceptar cap treball que no sigui ofert amb llibertat per una persona o que provingui d’una amenaça de càstig o represàlia o en paga d’un deute.

El proveïdor ha de complir amb la legislació, els convenis col·lectius d’aplicació i els estàndards de la indústria referent a les hores de treball, pauses de descans i dies de vacances.

El proveïdor retribuirà als seus empleats conforme a les lleis i convenis col·lectius, i es compromet al fet que els salaris sempre seran iguals o superiors al mínim legal exigible o, en cas de països on no existeixi aquest mínim, al mínim estàndard de la indústria i que cobreixin les necessitats bàsiques dels treballadors, incloent ser compensats per les hores extres realitzades.

4. Protecció de la salut i el medi ambient

El proveïdor es compromet a treballar preservant la salut i el medi ambient i evitant perill per les persones i a les comunitats on opera, pel que ha de complir tota la legislació de salut, seguretat i medi ambient.

Aquesta directriu inclou assegurar la protecció de la salut dels treballadors, prenent les mesures oportunes per evitar tot tipus d’accidents o malalties dels mateixos causades en el treball, així com les tendents a eliminar tots els riscos. En cas de riscos no eliminables, el proveïdor facilitarà a tots els treballadors els equips de protecció necessaris.

El proveïdor gestionarà l’activitat empresarial, sense excepció, de conformitat amb les normatives i lleis vigents a cada moment en matèria mediambiental i de salut pública i aplicarà les millors pràctiques i tècniques disponibles del mercat.

5. Drets dels treballadors. Llibertat d’associació.

El proveïdor respectarà el dret dels treballadors a unir-se i crear associacions o sindicats, segons les lleis locals, per dur a terme negociacions col·lectives. Els empleats han de ser lliures d’escollir els seus representants.

6. Respecte i Discriminació

El proveïdor, en la seva organització, prohibeix qualsevol discriminació motivada pel color de la pell, la raça, la religió, el gènere, l’orientació sexual, la nacionalitat, l’ascendència, l’edat, la discapacitat, la salut, l’embaràs o qualsevol altre factor prohibit per qualsevol llei vigent.

Aquesta prohibició és aplicable tant en la contractació de nous empleats com en la promoció de personal intern.

Està expressament prohibit condicionar la contractació o promoció d’un empleat a factors aliens als seus mèrits professionals o a la seva capacitat i competència per al lloc a exercir.

Així mateix, fomentarà una política tendent a crear un ambient de treball on cadascú sigui tractat amb dignitat, respecte, honradesa i sensibilitat, prohibint infligir a qualsevol persona de l’organització qualsevol tipus de tracte degradant o menyscabar la seva integritat moral.

Aquesta política serà aplicable tant en les instal·lacions del proveïdor com, si escau, en les de URH Hoteliers com a client.

7. Compliment de la llei de competència

El proveïdor ha de complir amb tota la legislació aplicable en matèria de defensa de la lliure competència i en contra de la competència deslleial.

8 Protecció de la informació confidencial, propietat intel·lectual e industrial

Tota informació la informació compartida amb el proveïdor, ja sigui de URH Hoteliers, dels seus clients o d’altres proveïdors, ha de ser protegida apropiadament i tractada de manera estrictament confidencial per evitar que sigui revelada o caigui en mans de tercers no autoritzats.

El proveïdor prendrà les mesures oportunes per a que tots els empleats que hi tinguin accés actuïn de manera responsable amb la informació confidencial i la protegeixin.

La propietat intel·lectual i industrial de URH Hoteliers i del seus clients ha de ser igualment protegida.

9. Protecció de dades personals

El proveïdor tractarà les dades personals conforme a la legislació vigent i, en cas de que el servei impliqui l’accés a dades personals responsabilitat de URH Hoteliers, prèviament, haurà de signar el preceptiu contracte d’encarregat de tractament.

10. Cadena de subministrament

El proveïdor es compromet a assegurar que els continguts d’aquest codi de conducta són implementats pels seus proveïdors i sub-proveïdors fins a allà on li sigui possible arribar.

11. Sistema de gestió

El Proveïdor comunicarà aquestes polítiques i procediments per garantir el seu compliment per part de tot el seu personal.